Λοιπές ερευνητικές μονάδες

Κέντρο Έρευνας Ποσοτικής Ανάλυσης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Αν. Τασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Αν. Καραγάνης.
Κέντρο Έρευνας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Μ. Χριστοφάκης.
Κέντρο Έρευνας Επενδύσεων και Τεχνολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θ. Παλάσκας.
Κέντρο Έρευνας Νησιωτικής Ανάπτυξης
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής Γ. Μέργος, Επίκουρος Καθηγητής Μ. Χριστοφάκης.