Κέντρο Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων λειτουργεί επίσης από το 2009, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Η. Πλασκοβίτη και αναπληρωτή τον Καθηγητή Α. Παπαδασκαλόπουλο. Στους σκοπούς του Κέντρου εντάσσονται η έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας στον τομέα αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων και πολιτικών αναπτυξιακού-διαρθρωτικού χαρακτήρα, η συμμετοχή στην κατάρτιση μελετών αξιολόγησης, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προγραμμάτων και η συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή σε ομάδες εργασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση.