Κέντρο Πολιτικής Υγείας

Αντικείμενο του Κέντρου Πολιτικής Υγείας είναι η παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την πολιτική Υγείας και Πρόνοιας σε Περιφερειακό επίπεδο, και η μελέτη των επιπτώσεων των ασκούμενων πολιτικών σε αυτούς τους τομείς και η επεξεργασία προτάσεων πολιτικής που βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης του εργατικού δυναμικού σε περιφερειακό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων του το Κέντρο αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως είναι η εκπόνηση μελετών σχετικών με την παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υγεία και την πρόνοια, η προετοιμασία γνωμοδοτήσεων προς τις κεντρικές και περιφερειακές αρχές της χώρας, η επιμέλεια εκδόσεων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μελετών του και τη γνωστοποίηση των εξελίξεων που σημειώνονται στις ελληνικές περιφέρειες, όσον αφορά τις πολιτικές για την υγεία και την πρόνοια.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ράνος.