Κέντρο Πολιτικής Υγείας

Αντικείμενο του Κέντρου Πολιτικής Υγείας είναι η παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την πολιτική Υγείας και Πρόνοιας σε Περιφερειακό επίπεδο, και η μελέτη των επιπτώσεων των ασκούμενων πολιτικών σε αυτούς τους τομείς και η επεξεργασία προτάσεων πολιτικής που βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης του εργατικού δυναμικού σε περιφερειακό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων του το Κέντρο αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως είναι η εκπόνηση μελετών σχετικών με την παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υγεία και την πρόνοια, η προετοιμασία γνωμοδοτήσεων προς τις κεντρικές και περιφερειακές αρχές της χώρας, η επιμέλεια εκδόσεων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μελετών του και τη γνωστοποίηση των εξελίξεων που σημειώνονται στις ελληνικές περιφέρειες, όσον αφορά τις πολιτικές για την υγεία και την πρόνοια.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ράνος.

Κέντρο Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων λειτουργεί επίσης από το 2009, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Η. Πλασκοβίτη και αναπληρωτή τον Καθηγητή Α. Παπαδασκαλόπουλο. Στους σκοπούς του Κέντρου εντάσσονται η έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας στον τομέα αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων και πολιτικών αναπτυξιακού-διαρθρωτικού χαρακτήρα, η συμμετοχή στην κατάρτιση μελετών αξιολόγησης, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προγραμμάτων και η συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή σε ομάδες εργασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση.

Κέντρο Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας

Από το 2009 ιδρύθηκε και λειτουργεί, στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κέντρο Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας. Βασικοί σκοποί του κέντροι είναι η έρευνα σε θέματα αστικής ανάπτυξης, επενδύσεων ακινήτων, αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκτίμησης ακινήτων και ειδικών περιοχών εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά Πάρκα κ.λπ.). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κ. Λιάπης, με συνεργάτες του Επίκουρους Καθηγητές Α. Καραγάνη και Α. Ροβολή.
Το Κέντρο διοργάνωσε το 2010, σε συνεργασία με το Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.), το «1ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας», με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων και επαγγελματιών στα θέματα της ακίνητης περιουσίας.

Λοιπές ερευνητικές μονάδες

Κέντρο Έρευνας Ποσοτικής Ανάλυσης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Αν. Τασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Αν. Καραγάνης.
Κέντρο Έρευνας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Μ. Χριστοφάκης.
Κέντρο Έρευνας Επενδύσεων και Τεχνολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Θ. Παλάσκας.
Κέντρο Έρευνας Νησιωτικής Ανάπτυξης
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής Γ. Μέργος, Επίκουρος Καθηγητής Μ. Χριστοφάκης.