Κύριες Πρόσφατες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Συνεργατών ΙΠΑ

 • Christofakis M. (2010), Strategic Options for Tourism Impacts on Local Sustainability: A Conceptual Approach, Local Economy, Vol. 25(7), pp. 589-601.
 • Konsola D., Karachalis N. (2010), The creative potential of medium-sized and small Greek cities: Reflections on contemporary cultural strategies, International Journal of Sustainable Development, Vol. 13(1-2), pp.84-96.
 • Liapis K. (2010), The Residual Value Models: A Framework for Business Administration, European Research Studies, Vol. XIII(1), pp. 83-102.
 • Christofakis M., Mergos G., Papadaskalopoulos A. (2009), Sustainable and balanced development of insular space: The case of Greece, Sustainable Development, Vol. 17(6), pp. 365-377.
 • Coccossis H., Psycharis Y. (2008), (eds) Regional Analysis and Policy: the Greek experience, Springer, Contributions to Economics Series.
 • Christofakis M., Papadaskalopoulos A. (2008), Transport infrastructures, development axes and spatial development: The spatial development in Greece in national and Balkan context, Studies in Regional and Urban Planning, Issue 11b, December 2008, pp.33-55.
 • Psycharis Y. and Skayannis P., (2008), (eds) The Context, Dynamics and Planning of Urban Development: a selection of papers, University of Thessaly Press
 • Coccossis H., Psycharis Y. (2007), (eds) ERSA 2006 Conference Proceedings: A Selection of Papers, European Regional Science Association, Greek Section.
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., Spatial cohesion in Greece: The impact of GDP revision in the measurement of spatial inequalities in Greece and policy dimensions, Social Cohesion and Development, Vol. 3(1), 2008, pp. 45-54.
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., The GDP revision and the spatial disparities in Greece: Comparative presentation of disparities before and after revision and main policy implications, Statistical Review, Vol. 3(1), 2007, pp. 14-31.
 • Bithas K., Christofakis M., Environmentally Sustainable Cities, Critical review and operational conditions, Sustainable Development, Vol. 14 (3), July 2006, pp. 177-189.
 • Christofakis M., Karachalis N., Papadaskalopoulos Ath. (2006), The 2007-2013 regional planning in the Greek Regions (Sterea Ellada and Southern Aegean) of the "Competitiveness" Objective: present conditions, lessons learnt and priorities, 46th ERSA Congress, Refereed "R-sessions", 08/30-09/03 2006, Volos, Greece.
 • Lambrinidis M., Psycharis Y., Rovolis A. (2005), "Regional allocation of public infrastructure investment in Greece", Regional Studies, Vol. 39(9), pp. 1231–1244.
 • Papadaskalopoulos Ath., Karaganis A., Christofakis M., The spatial impact of EU Pan-European Transport Axes: City clusters formation in the Balkan area and developmental perspectives, Transport Policy, Vol. 12 (6), November 2005, pp. 488-499.
 • Georgiou G., Psycharis Y. (2004) ''The new enlargement of the European Union: the financial framework and the new challenges ahead', European Planning Studies, Vol. 12 (4), pp. 563–584
 • Papadaskalopoulos Ath., Christofakis M., Karaganis A., Konsolas J., Trans-European Transport Networks: The developmental contribution of Via Egnatia motorway in Northern Greece, Archives of Economic History, Vol. XVII, No 2, July – December, 2005, pp. 91-116.
 • Παπαδασκαλόπουλος Δ. Αθ., Χριστοφάκης Σ. Μ. (2005), "Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική: Διαχρονική εξέλιξη, ισχύον πλαίσιο και προοπτικές", στο: Σακελλαρόπουλος Θ. (επ.), Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, Τόμος Α΄, Τρίτη Έκδοση, εκδ. Διόνικος, Αθήνα.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Μέργος Γ., Χριστοφάκης Μ. (2005), "Αναπτυξιακή Στρατηγική για το Νησιωτικό Χώρο", Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Ν. Κόνσολα, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.
 • Μέργος Γ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ. (2005), "Ολοκληρωμένη, Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη των Νησιών", Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Θ. Σκούντζου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πειραιά, Αθήνα.
 • Ψυχάρης Ι. (2004), "Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές", ΑΕΙΧΩΡΟΣ, Τεύχος 3(1), σ. 56-97.
 • Χριστοφάκης Μ., Τοπική Ανάπτυξη και Αναπτυξιακή Στρατηγική για τα Τοπικά Κέντρα Ανάπτυξης, ΤΟΠΟΣ, Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, Τεύχος 22-23, 2004, σ. 121-133.
 • Papadaskalopoulos Ath., Christofakis M., Polychronopoulos G., Alternative scenarios on metropolitan organisation and governance: The case of Athens, Archives of Economic History, Vol. XVI, No 2, July – December, 2004, pp. 23-43.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., Oι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών - Review of Economic Sciences, Τεύχος 6 (2004), σ. 65-88.
 • Christofakis M. (2004), Athens metropolitan area: New challenges and development planning, in: "City Futures: International Conference on Globalism and Urban Change", University of Illinois at Chicago, CUPPA, European Urban Research Association and Urban Affairs Association, Chicago 8-10 July 2004, USA.
 • Karachalis N., Kyriazopoulos E., Lourantos N., The re-use of post-industrial space and waterfront development: The case of the Stone Loft (Maritime Tradition Museum) in Piraeus, 7th International Conference of the European Association for Urban History: "European City in Comparative Perspective", 27-30 October 2004, Panteion University, Athens.
 • Papadaskalopoulos Ath., Tasopoulos A., Christofakis M., The Innovation strategy in urban centres: The case of Attica Region of Greece through the Regional Development Planning, Journal of European Economy, Vol. 2, No 3, September 2003, pp. 307-325.