Έκτακτες εκδόσεις ΙΠΑ και κυριότερες εκδόσεις συνεργατών

Η σειρά αυτή των εκδόσεων καλύπτει εξειδικευμένα θέματα της Οικονομικής και Περιφερειακής Επιστήμης και τα αντικείμενά της προσδιορίζονται είτε από την επικαιρότητα, είτε από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ινστιτούτου και των βασικών επιστημονικών του συνεργατών.

 • Konsolas N. (ed), 1990, Local Development, στη σειρά Regional Science Studies in Southern Europe, έκδοση Regional Development Institute - Hellenic Agency for Local Development and Local Government.
 • Κ. Ρόκος, 1988, Ταξινομική Ανάλυση, Αθήνα, έκδοση Ι.Π.Α.
 • Μ. Σάλλας, 1989, Οικονομετρική Διερεύνηση της εξέλιξης του πληθωρισμού στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του σε βασικά μεγέθη της Οικονομίας, Αθήνα, έκδοση Ι.Π.Α.
 • Antonio Vasquez Barquero, 1991, Τοπική Ανάπτυξη. Μια Στρατηγική για τη δημιουργία Απασχόλησης, μετάφραση Β. Χωραφά, πτυχ. Ι.Π.Α., Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • David Walker, Keith Chapman, 1992, Η Χωροθέτηση της Βιομηχανίας. Θεωρία και Πολιτική, μετάφραση Μ. Νικηταρίδης, πτυχ. Ι.ΠΑ. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Konsola, D. (ed), 1993, Culture, Environment and Regional Development 1993, στη σειρά Regional Science Studies in Southern Europe, Αθήνα, έκδοση ΙΠΑ.
 • Konsolas, N., Papadaskalopoulos, A., Ranos, K., Sidiropoulos, E., 1993, Regional Prospects in Greece, Αθήνα, έκδοση ΕΠΙ Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Γιώτη – παπαδάκη Όλγα, 1993, Η οικονομική Γεωγραφία των περιφερειών του Στόχου Ένα, Αθήνα.
 • Regional Development Institute, 1994, Directory of the Members of the European Regional Sciance Association, Athens, έκδοση Regional Development Institute.
 • Παπαδασκαλόπουλος Α., 1995, Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Κυλπάση Ντ. και Νικηταρίδης Μ. (επιμέλεια), 1996, Τεχνοπόλεις. Νέο Μέσο της Περιφερειακής Πολιτικής, Αθήνα, έκδοση ΙΠΑ.
 • Λιάπης Κ., 2000, Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων και τη Λογιστική, εκδόσεις Μπένου.
 • Κόνσολας Ν., 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Παπαδασκαλόπουλος Α., 2000, Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Konsolas N. J., 2001, The Competitive Advantage of Greece, Ashgate.
 • Konsolas N., Papadaskalopoulos A., Plaskovitis I., 2001, Regional Development in Greece, Springer.
 • Χριστοφάκης Σ. Μ., 2001, Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Γιώτη – παπαδάκη Όλγα, 2004, Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Ακαδημία Αθηνών, 2004, Οικονομικά χαρακτηριστικά και στρατηγική ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδος, Αθήνα (από τους Μέργο Γεώργιο, Παπαδασκαλόπουλο Αθανάσιο, Χριστοφάκη Εμμανουήλ, Επιστημονικός Συντονιστής: Κωνσταντίνος Δρακάτος, Ακαδημαϊκός).
 • Χριστοφάκης Σ. Μ., 2007, Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η πολιτική Υποδομών Μεταφορών, εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
 • Παπαδασκαλόπουλος Δ. Α., 2008, Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δεύτερη Έκδοση, εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
 • Παπαδασκαλόπουλος Δ. Α., Χριστοφάκης Σ. Μ., 2009, Περιφερειακός Προγραμματισμός, Δεύτερη Βελτιωμένη Έκδοση, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.