Έκτακτες εκδόσεις ΙΠΑ και κυριότερες εκδόσεις συνεργατών

Η σειρά αυτή των εκδόσεων καλύπτει εξειδικευμένα θέματα της Οικονομικής και Περιφερειακής Επιστήμης και τα αντικείμενά της προσδιορίζονται είτε από την επικαιρότητα, είτε από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ινστιτούτου και των βασικών επιστημονικών του συνεργατών.

  • Konsolas N. (ed), 1990, Local Development, στη σειρά Regional Science Studies in Southern Europe, έκδοση Regional Development Institute - Hellenic Agency for Local Development and Local Government.
  • Κ. Ρόκος, 1988, Ταξινομική Ανάλυση, Αθήνα, έκδοση Ι.Π.Α.
  • Μ. Σάλλας, 1989, Οικονομετρική Διερεύνηση της εξέλιξης του πληθωρισμού στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του σε βασικά μεγέθη της Οικονομίας, Αθήνα, έκδοση Ι.Π.Α.
  • Antonio Vasquez Barquero, 1991, Τοπική Ανάπτυξη. Μια Στρατηγική για τη δημιουργία Απασχόλησης, μετάφραση Β. Χωραφά, πτυχ. Ι.Π.Α., Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
  • David Walker, Keith Chapman, 1992, Η Χωροθέτηση της Βιομηχανίας. Θεωρία και Πολιτική, μετάφραση Μ. Νικηταρίδης, πτυχ. Ι.ΠΑ. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.