Εκδόσεις του Κέντρου Ερευνας Περιφερειακής Αναπτύξεως «Ι. Πίντος»

Μερικές από τις εκδόσεις του Κέντρου, την επιμέλεια και τη διαμονή των οποίων είχε το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης:

  • Δ. Λιανός, Β. Χωραφά, 1993, Μεταλλουργική βιομηχανία και περιφερειακή ανάπτυξη: εξέλιξη και προοπτικές, Αθήνα
  • Γ. Βασιλόπουλος, Α. Μπιλά, 1995, Περιφερειακές ανισότητες και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, Αθήνα
  • Ι.Ν. Μυλωνάς, 1996, Αξιολόγηση περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα
  • Κ. Καστάνη, Β. Σκαραμαγκά, 1997, Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από την ΕΟΚ στην ΕΕ, Αθήνα
  • Δ.Κ. Κλωνής, 1998, Πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την ανάπτυξη νησιωτικών περιφερειών, Αθήνα
  • Ε. Ντρούτσα, 1999, Τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών και η σύνδεσή τους με την Ελλάδα: περιφερειακές διαστάσεις, Αθήνα