Έκτακτες εκδόσεις ΙΠΑ και κυριότερες εκδόσεις συνεργατών

Η σειρά αυτή των εκδόσεων καλύπτει εξειδικευμένα θέματα της Οικονομικής και Περιφερειακής Επιστήμης και τα αντικείμενά της προσδιορίζονται είτε από την επικαιρότητα, είτε από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ινστιτούτου και των βασικών επιστημονικών του συνεργατών.

 • Konsolas N. (ed), 1990, Local Development, στη σειρά Regional Science Studies in Southern Europe, έκδοση Regional Development Institute - Hellenic Agency for Local Development and Local Government.
 • Κ. Ρόκος, 1988, Ταξινομική Ανάλυση, Αθήνα, έκδοση Ι.Π.Α.
 • Μ. Σάλλας, 1989, Οικονομετρική Διερεύνηση της εξέλιξης του πληθωρισμού στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του σε βασικά μεγέθη της Οικονομίας, Αθήνα, έκδοση Ι.Π.Α.
 • Antonio Vasquez Barquero, 1991, Τοπική Ανάπτυξη. Μια Στρατηγική για τη δημιουργία Απασχόλησης, μετάφραση Β. Χωραφά, πτυχ. Ι.Π.Α., Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • David Walker, Keith Chapman, 1992, Η Χωροθέτηση της Βιομηχανίας. Θεωρία και Πολιτική, μετάφραση Μ. Νικηταρίδης, πτυχ. Ι.ΠΑ. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

 Ειδικές επιστημονικές εκδόσεις

 • Το Ι.Π.Α. εξέδιδε από το 1977 ώς το 1981 την Επιθεώρηση Περιφερειακής Ανάπτυξης, την επιμέλεια της οποίας είχε ο καθηγητής Κ.Γ. Αθανασόπουλος
 • Μνήμη Καθηγητή Ιερώνυμου Πίντου, 1984, Αθήνα, έκδοση ΙΠΑ
 • Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, 1988, Αθήνα, έκδοση ΙΠΑ
 • Επιστημονική Επετηρίδα Ι.Π.Α., 1992, Αθήνα, έκδοση ΙΠΑ
 • Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Κόνσολα, 2005, Αθήνα, έκδοση ΤΟΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Εκδόσεις του Κέντρου Ερευνας Περιφερειακής Αναπτύξεως «Ι. Πίντος»

Μερικές από τις εκδόσεις του Κέντρου, την επιμέλεια και τη διαμονή των οποίων είχε το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης:

 • Δ. Λιανός, Β. Χωραφά, 1993, Μεταλλουργική βιομηχανία και περιφερειακή ανάπτυξη: εξέλιξη και προοπτικές, Αθήνα
 • Γ. Βασιλόπουλος, Α. Μπιλά, 1995, Περιφερειακές ανισότητες και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, Αθήνα
 • Ι.Ν. Μυλωνάς, 1996, Αξιολόγηση περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων: η ελληνική εμπειρία, Αθήνα
 • Κ. Καστάνη, Β. Σκαραμαγκά, 1997, Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από την ΕΟΚ στην ΕΕ, Αθήνα
 • Δ.Κ. Κλωνής, 1998, Πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την ανάπτυξη νησιωτικών περιφερειών, Αθήνα
 • Ε. Ντρούτσα, 1999, Τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών και η σύνδεσή τους με την Ελλάδα: περιφερειακές διαστάσεις, Αθήνα

Κύριες Πρόσφατες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Συνεργατών ΙΠΑ

 • Christofakis M. (2010), Strategic Options for Tourism Impacts on Local Sustainability: A Conceptual Approach, Local Economy, Vol. 25(7), pp. 589-601.
 • Konsola D., Karachalis N. (2010), The creative potential of medium-sized and small Greek cities: Reflections on contemporary cultural strategies, International Journal of Sustainable Development, Vol. 13(1-2), pp.84-96.
 • Liapis K. (2010), The Residual Value Models: A Framework for Business Administration, European Research Studies, Vol. XIII(1), pp. 83-102.
 • Christofakis M., Mergos G., Papadaskalopoulos A. (2009), Sustainable and balanced development of insular space: The case of Greece, Sustainable Development, Vol. 17(6), pp. 365-377.
 • Coccossis H., Psycharis Y. (2008), (eds) Regional Analysis and Policy: the Greek experience, Springer, Contributions to Economics Series.
 • Christofakis M., Papadaskalopoulos A. (2008), Transport infrastructures, development axes and spatial development: The spatial development in Greece in national and Balkan context, Studies in Regional and Urban Planning, Issue 11b, December 2008, pp.33-55.
 • Psycharis Y. and Skayannis P., (2008), (eds) The Context, Dynamics and Planning of Urban Development: a selection of papers, University of Thessaly Press