Το Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) ιδρύθηκε το 1975 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Ιερώνυμου Πίντου, ενώ το 1992 μετατράπηκε αυτοδικαίως σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Συνδέεται με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο.

Διοίκηση, ερευνητές και λοιπό προσωπικό του Ινστιτούτου

Στην Ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου συμμετέχει σημαντικός αριθμός ερευνητών πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, πτυχιούχοι Master's, εξειδικευμένα γραφεία μελετών κ.λπ.

 

Σκοποί του Ινστιτούτου

Ο βασικός σκοπός του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης των θεμάτων αστικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης με ευρύτερες εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες καθώς και μέσω της τακτικής ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας σε διεθνή βάση. Το Ινστιτούτο ασχολείται επίσης με την εξέλιξη της θεωρητικής έρευνας για την αντιμετώπιση σύγχρονων αναπτυξιακών ζητημάτων.

Διοίκηση

Το Ινστιτούτο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και,
β) τέσσερα μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα Περιφερειακής Επιστήμης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Διευθυντής του Ινστιτούτου σήμερα είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος και μέλη του Δ.Σ. οι Καθηγητές Αναστάσιος Τασόπουλος και Ιωάννης Ψυχάρης και οι Αναπληρώτές Καθηγήτές Κωνσταντίνος Μπίθας και Όλγα Γιώτη - Παπαδάκη.

Επίτιμος Πρόεδρος του Ινστιτούτου είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Κόνσολας.