Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιστημονικές εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει το Ι.Π.Α. συγκαταλέγεται το Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης που έλαβε χώρα το 1987 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο Συνέδριο αυτό έγιναν 400 επιστημονικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Με φροντίδα του Ινστιτούτου, δημοσιεύθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλους τους συνέδρους τα πρακτικά του Συνεδρίου.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

Αθήνα, 19/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. 43

ΑΔΑ: 6ΠΜΝ46ΜΗΨΛ-8ΨΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τη 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 06/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μιας (1) θέσης στην Οικονομική Υπηρεσία και ειδικότερα το Λογιστήριο του ΙΠΑ.

 Προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης και αμοιβή με αποκλειστική αρμοδιότητα του ΙΠΑ [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 9Ε5Σ46ΜΗΨΛ-ΡΝΠ].

 Η θέση αφορά την Οικονομική Υπηρεσία και ειδικότερα το Λογιστήριο του ΙΠΑ του ΙΠΑ και την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στο Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα για τις ανάγκες αναφοράς και παρακολούθησης του προϋπολογισμού και τη σύνταξη του ισολογισμού.

 Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) ωςεξής:

 Μία (1) θέση: Οικονομική και Λογιστική Παρακολούθηση Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019 με

δυνατότητα ανανέωσης

1

7.500€,συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων,των

ασφαλιστικών εισφορών

εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής

τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Επισήμανση:

Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό του ειδικού λογισμικού συστήματος για τις ανάγκες του Δημόσιου Λογιστικού, τη σύνταξη των σχετικών αναφορών προς τον εποπτικό Φορέα καθώς και τις λοιπές οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις του ΙΠΑ, όπως αυτές απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει απαραιτήτως να παρέχει τις ανωτέρω ζητούμενες υπηρεσίες με καθημερινή συνεχή φυσική παρουσία στους χώρους του ΙΠΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) ενώ θα πρέπει επίσης, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΑ και σε περιπτώσεις εκτός των προαναφερθέντων (δηλ. και σε μη εργάσιμες ημέρες).

  Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση: 

  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τοΔΟΑΤΑΠ.
  2. Τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Οικονομική ή/και Χρηματοοικονομική, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τοΔΟΑΤΑΠ.
  3. Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος
  4. Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄
  5. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουλάχιστον γνώση σε Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Office Word), Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Office Excel) και Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet Explorer and Microsoft OfficeOutlook).
  6. Άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδοC2)
  7. Τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τόσο σε χρηματοοικονομική όσο και σε λογιστική διαχείριση και χρήση λογιστικών προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να παραστούν σε συνέντευξη και να αξιολογηθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης. Στην περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Α. Παντείου Πανεπιστημίου (ipa.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 130, Αθήνα, ΤΚ.11745), μέχρι τη Δευτέρα 06 Μαΐου 2019.

Αίτηση

Προκύρηξη

Αποτελέσματα

16o Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της ERSA

Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα του 16ου Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR). Το Συνέδριο διεξάγεται στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μεταξύ της 22ης και της 23ης Ιουνίου 2018.

afisa ersa 2018

 

14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικού Τμήματος της ERSA

Το 14ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της ERSA, με θέμα "Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη", θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Συγγρού 130.

AFISAERSA16

Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Η Οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Διασκέψεων και άλλων Επιστημονικών Συναντήσεων τοπικού, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του Ινστιτούτου που συμβάλλει στην ευρύτερη ενημέρωση για τα συγχρονα προβλήματα της αναπτυξιακής διαδικασίας στο χώρο.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας το Ινστιτούτο διοργάνωσε:

  • Το Συνέδριο Τοπικής Ανάπτυξης, Ρόδος 1988.
  • Το Συνέδριο για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, Ναύπλιο 1992.
  • Τη Συνδιάσκεψη Γενικών Γραμματέων Περιφερειών και Νομαρχών της Χώρας με θέμα την αξιοποίηση του Β΄ Κ.Π.Σ. (σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ), Αθήνα 1995.

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Ακίνητης Περιουσίας
Το Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας", διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, μέσω του Ερευνητικού του Κέντρου Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Κ.Α.Π.), σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιμητών της Μεγάλης Βρετανίας (R.I.C.S.).
Το Συνέδριο θα διεξήχθει στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2012 στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου, Λεωφόρος Συγγρού 130.

Οι βασικές ενότητες του Συνεδρίου: Σύγχρονες Μεθόδοι Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας, Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας σε συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, Συμβολή της Επιστημονικής Έρευνας στην Εκτιμητική Ακινήτων καθώς και Υποδείγματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.