Εργαστήριο Πληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για την εισαγωγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφορικής στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Οι βασικές λειτουργίες του Εργαστηρίου είναι:

 • Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η τεχνική υποστήριξη του δικτύου Η/Υ.
 • Η παροχή στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου σύγχρονων και αποτελεσματικών υπολογιστικών εργαλείων. Η μελέτη και υλοποίηση μηχανογραφικών λύσεων προς υποστήριξη των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
 • Η ανάπτυξη, ο εμπλουτισμός και η συντήρηση της Βάσης Περιφερειακών Δεδομένων, καθώς και της Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης των Βάσεων, με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των ερευνητών, αλλά και τη διάχυση της στατιστικής και γεωγραφικής πληροφορίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Η μηχανογραφική υποστήριξη των ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η κύρια ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Πληροφορικής κατευθύνεται στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στατιστικών και Γεωγραφικών Δεδομένων. Αυτό το Σύστημα επιδιώκει να συνδυάσει τις μεγάλες δυνατότητες στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων με τις δυνατότητες γεωγραφικής αναπαράστασης τις οποίες προσφέρουν τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον το οποίο προσφέρει:

 • Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μια μεγάλη "δεξαμενή" στατιστικών δεδομένων μέσω Internet, με τη δημιουργία μιας Web-based Statistical and Spatial Database.
 • Ποικίλες δυνατότητες αναζήτησης .
 • Γεωγραφική απεικόνιση των στατιστικών και περιφερειακών δεικτών με τη χρήση θεματικών και στατιστικών χαρτών, οι οποίοι δημιουργούνται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, με την προσφορά εργαλείων What-If Analysis tools τα οποία βασίζονται τόσο σε στατιστικά όσο και σε γεωγραφικά δεδομένα.
 • Επικοινωνία, μέσω ODBC, με τα πλέον διαδεδομένα RDBMS (Oracle, SyBase, Microsoft SQLServer).
 • Υποστήριξη πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων, με χρήση Java applets και ANSI C++ modules.

Η Βάση Στατιστικών Δεδομένων του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης καλύπτει σήμερα το τις βασικές κατηγορίες στατιστικών και περιφερειακών δεδομένων, οι οποίες αναφέρονται σε δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας, υποδομές και επενδύσεις, επίπεδο εκπαίδευσης και περίθαλψης κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1971 έως και το 1995 και αποτυπώνουν την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του συνόλου της ελληνικής επικράτειας σε επίπεδο Νομού και Διοικητικής Περιφέρειας. Η Βάση Στατιστικών Δεδομένων εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία, με ευθύνη του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του Ινστιτούτου. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη επέκταση της Βάσης ώστε:

 • Να ενταχθούν στοιχεία σε επίπεδο ΟΤΑ, και
 • Να δημιουργηθεί μια παράλληλη Βάση Δεδομένων Επιχειρήσεων για όλη τη χώρα, με στοιχεία τα οποία θα αφορούν τον κύκλο εργασιών, το προσωπικό, την εξαγωγική δραστηριότητα κ.λπ.

Η Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης καλύπτει σήμερα το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, παρέχοντας τις εξής κατηγορίες γεωγραφικής πληροφορίας:

 • Διοικητικά όρια Νομών και Περιφερειών. Όρια ΟΤΑ, πριν και μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, για τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο για το σύνολο της επικράτειας. Κοινοτικό, Δασικό και Αγροτικό Οδικό Δίκτυο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Σιδηροδρομικό Δίκτυο για το σύνολο της επικράτειας.
 • Βασικό Υδρολογικό Δίκτυο για το σύνολο της επικράτειας.
 • Αποτύπωση Θέσης των Εδρών των ΟΤΑ, πριν και μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, για το σύνολο της επικράτειας. Αποτύπωση Θέσης για το σύνολο των οικισμών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Γεωμορφολογικά στοιχεία (μέσα σταθμικά υψόμετρα ανά ΟΤΑ κ.λπ.)
 • Άλλα στοιχεία όπως θέσεις αρχαιολογικών χώρων, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαδικασία συμπλήρωσης του χαρτογραφικού του υλικού με τους χάρτες γενικής χρήσης κλίμακας 1:50000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων από χάρτες κλίμακας 1:50000, η οποία θα αποτυπώνει γεωγραφικά και διοικητικά το σύνολο της χώρας.